תוצאות אסיפה כללית מיום 22 פברואר 2024

31/03/24

דו"ח תקופתי 2023

31/03/24

דיווח על מצבת התחייבויות של תאגיד לפי מועדי פירעון

06/09/23

דין וחשבון של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות 30 יוני 2023

06/09/23

דוח על המצב הכספי 17 אוגוסט 2023

06/09/23

דוח מיידי על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 15 אוגוסט 2023

06/09/23

דוח מיידי למידע מהותי כללי לענין תקנה של משרד האוצר האמריקאי

06/09/23

הצהרה לעניין תקנה של משרד האוצר האמריקאי רבעון שני 2023

06/09/23

העתק החלטת בית משפט 12 יוני 2023

06/09/23

דוח מיידי על החלטת בית משפט 12 יוני 2023

06/09/23

היווצרות מניות רדומות

30/04/23

דוח מיידי בדבר אישור תוכנית רכישה

25/04/23

תקנה 1446 של משרד האוצר האמריקאי העדר סחר_עסק בארהב

03/04/23

מצבת התחייבות החברה ליום 31.12.22, לפי מועדי פרעון

03/04/23

דוח תקופתי ושנתי מפורט לשנת 2022

03/04/23

דוח תקופתי ושנתי לשנת 2022

03/04/23

דיווח על כהונת רו"ח חדש, BDO

16/02/23

דווח על הפסקת כהונת רו"ח - קוסט פורר גבאי את קסירר

16/02/23

תוצאות אסיפה מיוחדת מה 16/2/2023, מינוי רו"ח

16/02/23

הארכת תוקף תשקיף

08/02/23

זימון אסיפה מיוחדת מינוי רו"ח תיקון

08/02/23

מועד מימוש אחרון כתבי אופציה סדרה 1

08/02/23

תזרים מזומנים בהקשר לפניה לבימ"ש לאישור חלוקה על דרך הפחתת הון

08/02/23

הודעה לבית משפט לאישור חלוקה על דרך של הפחתת הון

08/02/23

עסקה עם בעל שליטה-התקשרות השותפות בפוליסת ביטוח לנושאי משרה

08/02/23

מעבר לדיווח במתכונת חצי שנתית

08/02/23

הצהרה לעניין תקנה 1446 של משרד האוצר האמריקאי, לא חל על השותפות

08/02/23

מיטב דש טרייד תחדל לפעול כעושה שוק ביה"ש של החברה

08/02/23

מועד פקיעת אופציות סדרה 2

08/02/23

דוח כספי רבעון 3, 2022

20/12/22

דו"ח של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות ליום 30 ביוני 2022, דו"ח מתוקן

01/09/22

דו"ח של השותף הכללי על מצב ענייני השותפות נכון ל-30 יוני 2022

21/08/22

מצבת התחייבות החברה ליום 30 יוני 2022 לפי מועד פרעון

21/08/22

דו"ח רבעון 2 חצי שנתי לשנת 2022

21/08/22

דוח מיידי על תוצאות אסיפה - להאריך בשנה את קריטריון ההנפקה.

10/08/22

כנס משקיעים יולי 2022 - הצגת 5 חברות פורטפוליו

09/08/22

ביג-טק 50 הודיעה על חלוקת דיבידנד של 60.8 אג׳ ליחידת השתתפות

בהמשך למימוש 3 השקעות בשלוש חברות שהנפיקו בנאסדק, ובהמשך לחלוקת דיבידנד שבוצע ברבעון השני, השותפות שמחה לעדכן על חלוקת דיבידנד של 60.8 אג׳ ליחידת השתתפות. המועד הקובע לחלוקת הדיבידנד הוא 3.8.22  ומועד תשלום הדיבידנד הינו 14.8.22.

30/07/22

תוצאות הנפקת יהש וכ.אופציה סדרה 2 פורסם ב: 28 אוקטובר 2021

08/05/22

חברת ורביט השלימה סבב גיוס אי פורסם ב: 24 נובמבר 2021

08/05/22

מצגת השותפות מה-19 אוקטובר 2021

02/05/22

מצגת סיכום 2021 צפי 2022 פורסם ב: 20 מרץ 2022

02/05/22

דוח תקופתי ושנתי ל: 2021 פורסם ב: 20 מרץ 2022

02/05/22

דו״ח כספי שנתי מבוקר לשנת 2021

02/05/22

פאנדבוקס השלימה סבב גיוס די פורסם ב: 1 לדצמבר 2021

02/05/22

פיוניר מימוש מלא פורסם ב: 23 ינואר 2022

02/05/22

אישור לרישום ניירות ערך מסמך 2 מה- 5 אוקטובר 2021

02/05/22

דוח הצעת מדף תשקיף 3.2.21 להנפקת יהש אופציה בדרך של זכויות פורסם ב: 5 אוקטובר 2021

02/05/22

הנפקת זכויות דיווח מה: 6 באוקטובר 2021

02/05/22

השלמת מכירת אחזקות באיירון סורס פורסם ב: 14 למרץ 2022

02/05/22

חברת טרנספורטישן השלימה סבב גיוס ג'י פורסם ב: 1/12/2021

02/05/22

פאנדבוקס השלימה סבב גיוסי די פורסם ב: 1/12/2021

02/05/22

פיוניר מימוש מלא פורסם ב: 23/01/2022

02/05/22

רכישת מניות אופן ווב פורסם ב: 17/10/2021

02/05/22

רכישת מניות חברת וויאג'ר ורסם ב: 21/11/2021

02/05/22

רכישת מניות של חברת בילדוטס פורסם ב: 23/03/2022

02/05/22

תוצאות הנפקת יהש וכ. אופציה סדרה 2 פורסם ב: 28/10/2021

04/02/22

בעלי מניות בחברות בשווי של מעל 250 מליון דולר?

מלא את הפרטים הבאים וניצור איתך קשר בהקדם

תודה!
פנייתך התקבלה בהצלחה

נציגנו ישובו אליכם בהקדם